Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 18/04/2019
Butler:  paren:13  giften:28
    gedrukt op: 18/04/2019
  paar    naam               ptn gem, CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
 1( 13)Apers Gilbert-Hens Danny         25 33,3 28  24     -10 G  19 G  6 G  -6 G  7 G  9 G 
 2( 11)Van Velthoven Bjorn-Van Velthoven Walte 11 14,7 21  24  12 F  -2 F  14 F      5 F -16 F  -2 F 
 3( 5)De Lille Ann-Lambelin Philip       8 10,7  1  24 -19 C  -3 C  13 C  -2 C      3 C  16 C 
 4( 3)De Preter Ludo-Mistiaen Kristien     -8 -10,7  1  24  3 B     -9 B  -9 B  20 B  6 B -19 B 
 5( 9)Gielis Mariette-Geenen Francine     -11 -14,7  1  24 -16 E  -7 E  3 E  12 E  -4 E      1 E 
 6( 1)Taeymans Eddy-Dierckx Jeanine      -21 -28,0  1  24  -4 A  8 A -15 A -12 A  -1 A  3 A    
 7( 7)Luyckx Kamiel-Hellin Daan        -37 -49,3  1  24 -42 D -15 D     18 D  13 D  -5 D  -6 D 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
 1( 8)Van Uffelen Marc-Peeters Luc       60 68,6 24  28  42 d  2 f  15 a  2 c  6 g  -6 b  -1 e 
 2( 2)Mertens Monique-Van den Eynde Katri   20 22,9 18  28  4 a  3 c  -3 e  -6 g -13 d  16 f  19 b 
 3( 10)Wolput Wim-Melis Helga          17 19,4  1  28  16 e  10 g  9 b -18 d  1 a  -3 c  2 f 
 4( 6)De Cat Raf-Clé Hilda           14 16,0  1  28  19 c  7 e -19 g  9 b  -5 f  -3 a  6 d 
 5( 4)Aerts Danny-Beukeleirs Wim        -9 -10,3  1  28  -3 b  15 d -14 f  12 a  4 e  -7 g -16 c 
 6( 12)Peeters Geert-Braeckmans Leon      -69 -78,9  1  28 -12 f  -8 a -13 c -12 e -20 b  5 d  -9 g 
_________________________________________________________
 
 


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)